Privacy verklaring

Baron hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen dus door Baron zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden. Hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens, wordt hier in het privacybeleid met u op een heldere en transparante manier gedeeld. Alles doet

Baron eraan om uw privacy te waarborgen en zullen daarom alle tijde zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Baron heeft het recht om deze privacyverklaring tussentijds te herzien. Er wordt dus ook geadviseerd om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste versie. Indien er ingrijpende wijzigingen aangebracht zullen worden, zal dit gedeeld worden op de website van Baron. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 december 2021.

Baron is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor relaties van Baron en gebruikers van www.uwbaron.nl. Indien u alsnog vragen heeft na het doornemen van dit privacybeleid, neem dan gerust contact op door middel van onderstaande contactgegevens:

Baron
Simon Lindhoutstraat 1
4691 GA Tholen
+31644776576
info@uwbaron.nl

Verstrekking persoonsgegevens

Wanneer u een afspraak, offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst, enquêtes, klantonderzoek(en), recensies, klantenbeoordelingen en/of iets anders waarvoor Baron uw gegevens nodig heeft en/of aangaat, zijn uw persoonsgegevens nodig en wordt er gevraagd om deze gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt op de dienst(en) uit te kunnen voeren en zullen dus verwerkt worden binnen onze systemen.

Indien er naar persoonsgegevens gevraagd wordt, kan er gevraagd worden naar bijvoorbeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Burgerlijke staat en gezinssamenstelling (inclusief huisdieren)
 • Financiële gegevens (zoals inkomensgegevens en een actief rekeningnummer)
 • Aanvullende gegevens en/of wensen die nodig zijn, zodat Baron u kan helpen/voldoen aan uw zoekvraag.
 • Voor zakelijke samenwerkingen kan er ook gevraagd worden naar het BTW-nummer en KvK-nummer.

Wanneer er om een kopie legitimatiebewijs wordt gevraagd, wordt er geadviseerd om de strook met nummers zwart te maken. Dit kunt u gemakkelijk doen door de app van de overheid “KopieID” te downloaden en te gebruiken.

Doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Baron verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van communicatie

Wanneer er (een) e-mail(s), bericht(en), document(en) en/of afbeelding(en) ontvangen worden, is het mogelijk dat deze worden bewaard. Wanneer er gevraagd wordt naar persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de desbetreffende situatie, maakt u het mogelijk om uw vragen te kunnen beantwoorden en verzoeken te verwerken.

 • Vanwege gebruik van onze website

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website wensen te gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analystische informatie met betrekking tot het bezoek. Zoals bijvoorbeeld informatie over bezoekfrequentie en gemiddelde tijd van een sessie zal gebruikt worden voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op wettelijke plicht. U bent dus niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Op de website van Baron (www.uwbaron.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om op de webpagina’s van onze Social Media kanalen te komen of websites van derden, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Baron houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van Social Media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst de privacyverklaring van die partijen door te nemen.

 • Promoting, prijsvragen en acties

Als u reageert op een prijsvraag of een actie, wordt er meestal gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs. Het promoten van de actie en of dienst(en), eventueel met een foto, (uiteraard na toestemming) zullen via Social Media en/of gebruikt worden op de website om de reacties te kunnen meten.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Baron voldoet zich graag op ieder moment aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Baron zal dus:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor het verwerkt wordt.
 • Er zal gevraagd worden om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er zullen geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn.
 • Baron wijst u er graag op en te respecteren dat Baron op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en uw privacy respecteert.

Verstrekking van persoonsgegevens (aan derden)

Baron kan uw persoonsgegevens delen met de bij Baron werkzame personen (die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst of belast zijn met de administratie).

Baron verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of diensten.

Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijke verplichting bestaat. Voorbeelden hiervan zijn het geval van een gerechtelijk bevel, bijstands(fraude), andere misdrijven en/of economische delicten te voorkomen. In zo een geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht om deze gegevens af te geven. Zo kan er gebruik gemaakt worden van derde partij(en), zoals notarissen, collega’s, ontwikkelaars, taxateur(s), hypotheekverstrekkers, huurders, verhuurders, beheerders en/of andere samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld bij koopovereenkomsten voor nieuwbouw worden veelal, op verzoek van de kopende/verkopende partij doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag van een hypotheek.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Duur van opslag

Baron bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. De Wwft schrijft voor dat Baron legitimatiebewijzen voor een periode van 5 jaar moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden er de volgende maatregelen genomen, zoals dat alle computersystemen, mobiele telefoons en overige apparaten voorzien zijn van een inlogcode. Het kantoor is buiten kantooruren afgesloten. Alle papierdocumenten en legitimatiebewijzen worden versnipperd als deze niet meer benodigd zijn. Door met samenwerkingspartners verwerkersovereenkomsten te sluiten, zorgt Baron ervoor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang (ook intern), ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging (met versiebeheer) wordt tegengegaan.

Recht op inzage, corrigeren en verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerkt hebben. Op uw verzoek kunt u een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben. Bij eventuele onjuistheden binnen uw persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben, kunt u dit aan ons dit doorgeven en zal dit gecorrigeerd of verwijderd worden. U heeft het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen of dit direct aan de door een van onze verwerker te informeren. Door het wijzigen van persoonsgegevens, willen wij zeker weten dat het verzoek van u afkomstig is en kan gevraagd worden naar uw legitimatie voordat uw persoonsgegevens gecorrigeerd zullen worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met Baron op. Dan proberen we er samen uit te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe een klacht kunt indienen.

Deze privacyverklaring is zorgvuldig samengesteld. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Baron. Baron staat graag voor u klaar!

BARON

Simon Lindhoutstraat 1

4691 GA Tholen

+31 6 447 765 76

info@uwbaron.nl